cách rèn luyện kỹ năng giao tiếp

Rèn luyện các kỹ năng giao tiếp trước đám đông

Nếu chưa biết rõ văn phòng của khách, nên gọi điện hỏi đường trước. Mọi lời cáo lỗi do đến trễ dù hợp lý cách