cách đánh giá kết quả nhóm

Những cách để đánh giá kết quả làm việc nhóm

Đánh giá sự đóng góp của cá nhân vào việc thực hiện kế hoạch toàn nhóm. 1. Chọn các tiêu chuẩn đánh giá Nỗ lực